Στην πλατφόρμα έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές που καλύπτουν τις απαιτήσεις του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης, όπως Υπουργεία, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Νομαρχίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ., τόσο σε επίπεδο εσωτερικής διαχείρισης | πλήρης οικονομική διαχείριση, ηλεκτρονική διαχείριση πρωτοκόλλου, όσο και σε επίπεδο γρήγορης και αξιόπιστης εξυπηρέτησης του πολίτη |ηλεκτρονικές συναλλαγές και επικοινωνία κράτους – πολίτη.

Οι εφαρμογές της πλατφόρμας λειτουργούν ανεξάρτητα ή συνεργάζονται μεταξύ τους, παρέχοντας το πιο ολοκληρωμένο και εξελιγμένο περιβάλλον που διατίθεται σήμερα στην αγορά.

Q-Prime / Financials
Πρόκειται για εξειδικευμένο ERP που αποτελεί την κύρια εφαρμογή της πλατφόρμας.
Το σύστημα καλύπτει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες ενός Οργανισμού, από τη Διαχείριση του Προϋπολογισμού, των Προμηθειών, των Δαπανών, των εκτελούμενων έργων, του Κόστους, των Εσόδων, της Αποθήκης, μέχρι το Λογιστήριο και την Ταμειακή Διαχείριση, ενώ είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις που θέτουν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα.

Το σύστημα έχει ως βασική αρχή το ολοκληρωμένο περιβάλλον λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών, με πλήρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων, ενώ διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα παραγωγής όλων των ειδών των εγγράφων (αναφορών, εκτυπώσεων και στατιστικών στοιχείων).

Προκειμένου να καλυφθούν οι εξειδικευμένες ανάγκες των Οργανισμών, έχουν αναπτυχθεί ειδικές εκδόσεις του Πληροφοριακού Συστήματος για:  

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με πρόσθετα υποσυστήματα διαχείρισης Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Εκλογικών καταλόγων, Πρωτοκόλλου, Ληξιαρχείου

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων (ΔΕΥΑ) με πρόσθετα υποσυστήματα Τιμολόγησης Νερού, Διαχείρισης Υδάτων & Εισπράξεων

Επιμελητήρια, με πρόσθετα υποσυστήματα διαχείρισης Μητρώου Μελών και ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
Στην πλατφόρμα Q-Prime έχουν  επίσης αναπτυχθεί οι εφαρμογές:
Q-Prime / Protocol Management, για την ηλεκτρονική διαχείριση του πρωτοκόλλου
Q-Prime / e-Citizen, για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη