Η Uni Systems ανέπτυξε και διαθέτει στην αγορά το eDocuMenta, το νέο ολοκληρωμένο προϊόν λογισμικού που αφορά στην ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων με υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής.

Ο σχεδιασμός του eDocuMenta βασίστηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο με ισχύ τον Ιανουάριο του 2019 που αφορά στην υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος έκδοσης και διακίνησης εγγράφων με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής για το σύνολο των φορέων του Δημοσίου. Για το λόγο αυτό, κατά την ανάπτυξή του δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργικότητα που συνδυάζει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, διαχείρισης και διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και υποθέσεων με ψηφιακή υπογραφή και χρονοσφραγίδα.

Επιπλέον, το eDocuMenta υποστηρίζει την τυπολογία χαρακτηρισμού εγγράφων, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και τις αρχές του Κώδικα Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ), ενώ χαρακτηρίζεται από ευελιξία καθώς λειτουργεί πλήρως σε περιβάλλον web.

Απευθύνεται στο σύνολο των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και μπορεί να διατεθεί είτε ως υπηρεσία (Software as a Service), είτε με εγκατάσταση στο data center του φορέα που καλείται να εξυπηρετήσει.

Το σύστημα, ως μέρος της σουίτας Q-Prime, αποτελεί την εξέλιξη του επιτυχημένου λογισμικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Εγγράφων Q-Prime/PΜ.
Η σουίτα Q-Prime της Uni Systems εξυπηρετεί την ελληνική αγορά Δημοσίου τα τελευταία είκοσι χρόνια και διαθέτει πολύ μεγάλη εγκατεστημένη βάση, ενώ αξιοποιείται καθημερινά από περισσότερους των 3000 χρηστών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.