Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας «INTEC SYSTEMS AE», εντάσσεται στα πλαίσια που θέτει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ποιότητα, όπως αυτές προδιαγράφονται από τις απαιτήσεις των πελατών αλλά και τα διεθνή πρότυπα. 
Η Διοίκηση αποφάσισε να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και να το πιστοποιήσει. Βασικό κίνητρο αποτελεί η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς της καθώς και η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών, με στόχο την απόλυτη ικανοποίησή τους.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η Διοίκηση δεσμεύεται έτσι ώστε να τηρούνται οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα και να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς, που διέπουν την λειτουργία της εταιρείας.
Η υιοθέτηση της  Πολιτικής  Ποιότητας αποτελεί το μέσο για την επίτευξη των στόχων ποιότητας. Η Πολιτική Ποιότητας διατηρείται και σε αυτήν στηρίζεται όχι μόνο η αδιάκοπη εφαρμογή, αλλά και η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυποISO 9001:2015.
Η Διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλο το προσωπικό να υιοθετήσει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Πολιτικής Ποιότητας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται διαρκώς ο κυρίαρχος στόχος που είναι η ικανοποίηση του πελάτη.
 
Για την εταιρεία
INTEC SYSTEMS AE
 
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Στέφανος Κυριάκου